ข่าวสารและคลังสื่อ

โครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๒

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๕.๓/ว ๒๕๙๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดให้จัดทำแผนฯ ส่งกรมฯ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงานผลการดำเนินงานส่งกรมฯ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไฟล์แนบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม14   อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล   27 พฤศจิกายน 2561