ข่าวสารและคลังสื่อ

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัสและE-mail ปี 2561

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ต ความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31) หรือร้อยละ 86.2 เรื่องการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.22) หรือร้อยละ 84.4
เรื่องการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ความพึงพอใจระดับมาก (4.15) หรือร้อยละ 82.8

จำนวนผู้เยี่ยมชม6   อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล   25 กันยายน 2561