ข่าวสารและคลังสื่อ

การปรับปรุงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรองรับ IPV6

๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

จำนวนผู้เยี่ยมชม64   อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล   07 ธันวาคม 2560