กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

19 มีนาคม 2562

การให้ความรู้การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security

 • 19 มี.ค. 62
 • 13
 • อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญรับฟังการให้ความรู้การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ผ่านทางสื่อมัลติมีเดีย (ทีวี พช. http://live.cdd.go.th) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.


27 พฤศจิกายน 2561

โครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๒

 • 27 พ.ย. 61
 • 14
 • อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

กำหนดให้จัดทำแผนฯ ส่งกรมฯ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงานผลการดำเนินงานส่งกรมฯ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไฟล์แนบ


25 กันยายน 2561

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัสและE-mail ปี 2561

 • 25 ก.ย. 61
 • 6
 • อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

การประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 ของหน่วยงานสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจการใช้งาน พร้อมทั้งนำผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน


12 กันยายน 2561

ผลการตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมทำลายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สิงหาคม 2561

 • 12 ก.ย. 61
 • 12
 • อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมที่ทำลายระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Clients) ประจำเดือนสิงหาคม 2561


31 สิงหาคม 2561

กรมการพัฒนาชุมชน ก้าวสู่มาตรฐาน ISO 27001 : 2013 หน่วยงานแรกของกระทรวงมหาดไทย

 • 31 ส.ค. 61
 • 2
 • อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

กรมการพัฒนาชุมชน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 โดยดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานจากสหราชอาณาจักร และมีการตรวจสอบประเมินเมื่อวันที่ 19 และ 25 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับมาตรฐานในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561


นายชัยยา ขำสะอาด

นายชัยยา ขำสะอาด

หนังสือสั่งการ/จัดซื้อจัดจ้าง/ดาวน์โหลด/เอกสารเผยแพร่

โครงการเช่างวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์ความเร็วสูง ๔ ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    15 มี.ค. 61 | ดาวน์โหลด

การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ปีงบประมาณ 2561    30 ม.ค. 61 | ดาวน์โหลด

การประเมินความพึงพอใจการใช้งาน Internet / ESET Endpoint / E-mail    05 ก.ย. 60 | ดาวน์โหลด

แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบระบุตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต สพจ.    26 ก.ค. 60 | ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๕.๓/ว ๐๖๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐    31 มี.ค. 60 | ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๕.๓/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    27 ก.พ. 60 | ดาวน์โหลด

หนังสือที่ มท 0405.3/ว 1822,ว 1923 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559    04 พ.ย. 59 | ดาวน์โหลด

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ    18 พ.ค. 60 | ดาวน์โหลด

การดำเนินงานโครงการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่ายฯ    31 มี.ค. 60 | ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้/บทความทั่วไป/สาระความรู้

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจมตี การทำลายข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจมตี การทำลายข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการตั้ง Computer name และ Workgroup ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการตั้ง Computer name และ Workgroup ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ก่อนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส Eset Endpoint ต้องมีการตั้ง Computer name และ Workgroup ให้ถูกต้องตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โปรแกรมป้องกันไวรัสจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการถอนโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG และโปรแกรม Wise Care 365

ขั้นตอนการถอนโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG และโปรแกรม Wise Care 365

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus เห็นควรให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ถอนโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ทางกรมฯ จัดซื้อให้

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Administrator ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Administrator ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

User ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่า Administrator จะให้สิทธิ์ต่างๆ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การลงหรือลบโปรแกรม หากท่านต้องการเปิดสิทธิ์ Administrator ในบทความนี้มีขั้นตอนที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านด้วยรูปภาพของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านด้วยรูปภาพของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 มีลูกเล่นใหม่ที่ชื่อว่า Picture Password

|