กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

04 กรกฎาคม 2559

ติดตามการใช้งานสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

 • 04 ก.ค. 59
 • 20
 • อัพเดตข่าวโดย: paweenrat

สรุปผลการติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint จังหวัดแพร่และน่าน ระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถุยายน 2559


03 เมษายน 2559

การเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

 • 03 เม.ย. 59
 • 22
 • อัพเดตข่าวโดย:

ศูนย์สารสนเทศฯ ได้จัดทำแผ่นพับและแผ่นปลิว จำนวน 2 ฉบับ สำหรับใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมส้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รายละเอียดตามแนบ


18 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารการประชุมการให้ความรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus ผ่านทางสื่อมัลติมีเดีย (ทีวี พช.)

 • 18 ก.พ. 59
 • 8
 • อัพเดตข่าวโดย:

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมฯ ได้ที่นี่


18 กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

 • 18 ก.พ. 59
 • 1
 • อัพเดตข่าวโดย:

หนังสือที่ มท 0405.3/0718,0719 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งผลการติดตามโครงการฯ จังหวัดนครราชสีมาและนครนายก ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559


03 มีนาคม 2559

หนังสือที่ มท 0405.3/ว 0134 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 (แบบตอบรับพัสดุ)

 • 03 มี.ค. 59
 • 0
 • อัพเดตข่าวโดย:

เรื่อง การจัดส่งคู่มือและแผ่นซีดีโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ให้จังหวัดและอำเภอ ทั้งนี้ขอให้ส่งแบบตอบรับพัสดุ ส่งคืนศูนย์สารสนเทศฯ ทางโทรสาร 021438920-21 หรือทางระบบ OA นางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


นายธงชัย บุตรนุชิต

นายธงชัย บุตรนุชิต

การจัดการความรู้/บทความทั่วไป/สาระความรู้

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจมตี การทำลายข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจมตี การทำลายข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการตั้ง Computer name และ Workgroup ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการตั้ง Computer name และ Workgroup ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ก่อนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส Eset Endpoint ต้องมีการตั้ง Computer name และ Workgroup ให้ถูกต้องตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โปรแกรมป้องกันไวรัสจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการถอนโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG และโปรแกรม Wise Care 365

ขั้นตอนการถอนโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG และโปรแกรม Wise Care 365

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus เห็นควรให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ถอนโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ทางกรมฯ จัดซื้อให้

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Administrator ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Administrator ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

User ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่า Administrator จะให้สิทธิ์ต่างๆ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การลงหรือลบโปรแกรม หากท่านต้องการเปิดสิทธิ์ Administrator ในบทความนี้มีขั้นตอนที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านด้วยรูปภาพของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านด้วยรูปภาพของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 มีลูกเล่นใหม่ที่ชื่อว่า Picture Password

|