กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

17 พฤษภาคม 2560

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ

 • 18 พ.ค. 60
 • 14
 • อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

ตามหนังสือ ที่ มท ๐๔๐๕.๓ /ว ๐๙๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ๔ ระดับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดย นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (CIO : Chief Information Office) เป็นประธาน รายละเอียดตามไฟล์แนบ


26 เมษายน 2560

โครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • 26 เม.ย. 60
 • 5
 • อัพเดตข่าวโดย: กง.พรข.

แจ้งหน่วยงานส่วกลางและส่วนภูมิภาค กรมฯ ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดค่าหมายเลขไอพีแอดเดรส (Public IP Address) ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของกรมฯ พร้อมทั้งทดสอบระบบเพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๒,๖,๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบงานสารสนเทศและอุปกรณ์เครือข่าย ไม่สามารถใช้งานหรือประมวลผลได้ประมาณ ๑ - ๓ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ


03 เมษายน 2560

โครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 • 05 เม.ย. 60
 • 32
 • อัพเดตข่าวโดย: กง.พรข.

แจ้งรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลา 7 เดือน)


31 มีนาคม 2560

การดำเนินงานโครงการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่ายฯ

 • 18 เม.ย. 60
 • 38
 • อัพเดตข่าวโดย: กัญธิชา ปัสวาส

กรมฯ ได้ตรวจสอบการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสฯ โดยเว็บไซต์สำหรับบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint เวอร์ชั่น 6.4.2014.0 (ESET Remote Administrator Web console) พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดติดตั้งและใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสฯ ไม่ครบทุกเครื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามแก่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมฯ จึงขอให้จังหวัดมอบหมายพัฒนาการจังหวัด แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ


01 มีนาคม 2560

การเปิดใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Firewall) ระดับจังหวัด

 • 01 มี.ค. 60
 • 27
 • อัพเดตข่าวโดย: กัญธิชา ปัสวาส

การเปิดใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด


นายชัยยา ขำสะอาด

นายชัยยา ขำสะอาด

หนังสือสั่งการ/จัดซื้อจัดจ้าง/ดาวน์โหลด/เอกสารเผยแพร่

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๕.๓/ว ๐๖๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐    31 มี.ค. 60 | ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๕.๓/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    27 ก.พ. 60 | ดาวน์โหลด

หนังสือที่ มท 0405.3/ว 1822,ว 1923 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559    04 พ.ย. 59 | ดาวน์โหลด

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ    18 พ.ค. 60 | ดาวน์โหลด

การดำเนินงานโครงการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่ายฯ    31 มี.ค. 60 | ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้/บทความทั่วไป/สาระความรู้

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจมตี การทำลายข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจมตี การทำลายข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการตั้ง Computer name และ Workgroup ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการตั้ง Computer name และ Workgroup ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ก่อนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส Eset Endpoint ต้องมีการตั้ง Computer name และ Workgroup ให้ถูกต้องตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โปรแกรมป้องกันไวรัสจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการถอนโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG และโปรแกรม Wise Care 365

ขั้นตอนการถอนโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG และโปรแกรม Wise Care 365

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus เห็นควรให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ถอนโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ทางกรมฯ จัดซื้อให้

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Administrator ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Administrator ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

User ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่า Administrator จะให้สิทธิ์ต่างๆ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การลงหรือลบโปรแกรม หากท่านต้องการเปิดสิทธิ์ Administrator ในบทความนี้มีขั้นตอนที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านด้วยรูปภาพของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านด้วยรูปภาพของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 มีลูกเล่นใหม่ที่ชื่อว่า Picture Password

|