กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

15 มีนาคม 2561

โครงการเช่างวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์ความเร็วสูง ๔ ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 • 15 มี.ค. 61
 • 2
 • อัพเดตข่าวโดย: paweenrat

กรมฯ แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการเช่างวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์ความเร็วสูง ๔ ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก่ศูนย์ศึกษาฯ/วิทยาลัยฯ และจังหวัด รายละเอียดตามไฟล์แนบ


02 กุมภาพันธ์ 2561

การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ปีงบประมาณ 2561

 • 07 ก.พ. 61
 • 25
 • อัพเดตข่าวโดย: paweenrat

กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งแนวทางการดำเนินงานการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint v. 6.4.2014.0 .ให้กับหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามไฟล์แนบ


21 ธันวาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑

 • 21 ธ.ค. 60
 • 73
 • อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ และ เอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒


07 ธันวาคม 2560

การปรับปรุงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรองรับ IPV6

 • 07 ธ.ค. 60
 • 63
 • อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)


05 กันยายน 2560

การประเมินความพึงพอใจการใช้งาน Internet / ESET Endpoint / E-mail ออนไลน์

 • 05 ก.ย. 60
 • 38
 • อัพเดตข่าวโดย: กัญธิชา ปัสวาส

ประเมินความพึงพอใจการใช้งาน Internet / ESET Endpoint / E-mail ออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/Ah0hG3K8KKl4jN8g2


นายชัยยา ขำสะอาด

นายชัยยา ขำสะอาด

หนังสือสั่งการ/จัดซื้อจัดจ้าง/ดาวน์โหลด/เอกสารเผยแพร่

โครงการเช่างวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์ความเร็วสูง ๔ ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    15 มี.ค. 61 | ดาวน์โหลด

การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ปีงบประมาณ 2561    30 ม.ค. 61 | ดาวน์โหลด

การประเมินความพึงพอใจการใช้งาน Internet / ESET Endpoint / E-mail    05 ก.ย. 60 | ดาวน์โหลด

แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบระบุตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต สพจ.    26 ก.ค. 60 | ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๕.๓/ว ๐๖๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐    31 มี.ค. 60 | ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ มท ๐๔๐๕.๓/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    27 ก.พ. 60 | ดาวน์โหลด

หนังสือที่ มท 0405.3/ว 1822,ว 1923 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559    04 พ.ย. 59 | ดาวน์โหลด

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ    18 พ.ค. 60 | ดาวน์โหลด

การดำเนินงานโครงการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่ายฯ    31 มี.ค. 60 | ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้/บทความทั่วไป/สาระความรู้

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจมตี การทำลายข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจมตี การทำลายข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการตั้ง Computer name และ Workgroup ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการตั้ง Computer name และ Workgroup ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ก่อนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส Eset Endpoint ต้องมีการตั้ง Computer name และ Workgroup ให้ถูกต้องตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โปรแกรมป้องกันไวรัสจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการถอนโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG และโปรแกรม Wise Care 365

ขั้นตอนการถอนโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG และโปรแกรม Wise Care 365

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus เห็นควรให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ถอนโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ทางกรมฯ จัดซื้อให้

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Administrator ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Administrator ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

User ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่า Administrator จะให้สิทธิ์ต่างๆ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การลงหรือลบโปรแกรม หากท่านต้องการเปิดสิทธิ์ Administrator ในบทความนี้มีขั้นตอนที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านด้วยรูปภาพของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านด้วยรูปภาพของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 มีลูกเล่นใหม่ที่ชื่อว่า Picture Password

|