กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

04 กรกฎาคม 2559

ติดตามการใช้งานสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

 • 04 ก.ค. 59
 • 10
 • อัพเดตข่าวโดย: paweenrat

สรุปผลการติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint จังหวัดแพร่และน่าน ระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถุยายน 2559


03 เมษายน 2559

การเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

 • 03 เม.ย. 59
 • 8
 • อัพเดตข่าวโดย:

ศูนย์สารสนเทศฯ ได้จัดทำแผ่นพับและแผ่นปลิว จำนวน 2 ฉบับ สำหรับใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมส้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รายละเอียดตามแนบ


18 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารการประชุมการให้ความรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus ผ่านทางสื่อมัลติมีเดีย (ทีวี พช.)

 • 18 ก.พ. 59
 • 7
 • อัพเดตข่าวโดย:

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมฯ ได้ที่นี่


18 กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

 • 18 ก.พ. 59
 • 1
 • อัพเดตข่าวโดย:

หนังสือที่ มท 0405.3/0718,0719 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งผลการติดตามโครงการฯ จังหวัดนครราชสีมาและนครนายก ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559


03 มีนาคม 2559

หนังสือที่ มท 0405.3/ว 0134 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 (แบบตอบรับพัสดุ)

 • 03 มี.ค. 59
 • 0
 • อัพเดตข่าวโดย:

เรื่อง การจัดส่งคู่มือและแผ่นซีดีโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ให้จังหวัดและอำเภอ ทั้งนี้ขอให้ส่งแบบตอบรับพัสดุ ส่งคืนศูนย์สารสนเทศฯ ทางโทรสาร 021438920-21 หรือทางระบบ OA นางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


นายธงชัย บุตรนุชิต

นายธงชัย บุตรนุชิต

|