กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

27 มกราคม 2560

แผนการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด

 • 27 ม.ค. 60
 • 17
 • อัพเดตข่าวโดย: กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

กรมฯ ขอแจ้งแผนการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอแจ้งให้ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด อำนวยความสะดวกการติดตั้งตามวันที่กำหนดในแผนการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


23 มกราคม 2560

ขอดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฯ

 • 23 ม.ค. 60
 • 10
 • อัพเดตข่าวโดย: กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

กรมฯ ได้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกรมฯ ได้มีการจัดสรรอุปกรณ์ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด โดยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ 2560


20 มกราคม 2560

การฝึกอบรมการใช้งานและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฯ

 • 20 ม.ค. 60
 • 3
 • อัพเดตข่าวโดย: กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

นายชัยยา ขำสะอาด เป็นประธานการฝึกอบรมใช้งานและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


23 มกราคม 2560

การประชุมชี้แจงระบบจัดการความรู้สัมมาชีพชุมชน

 • 23 ม.ค. 60
 • 5
 • อัพเดตข่าวโดย: กฤชณัท เพ็ญภักดิ์

ตามหนังสือ ที่ มท ๐๔๐๕.๓ /ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การประชุมชี้แจงระบบจัดการความรู้สัมมาชีพชุมชน ผ่านทางระบบ Web Conference ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชน


10 มกราคม 2560

การบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint

 • 10 ม.ค. 60
 • 5
 • อัพเดตข่าวโดย: paweenrat

ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 - 2 คน เพื่อดูแลระบบเครื่องมือบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย และเป็นเครือข่ายด้าน IT ในการประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลาง


นายชัยยา ขำสะอาด

นายชัยยา ขำสะอาด

หนังสือสั่งการ/จัดซื้อจัดจ้าง/ดาวน์โหลด/เอกสารเผยแพร่

การจัดการความรู้/บทความทั่วไป/สาระความรู้

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจมตี การทำลายข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการโจมตี การทำลายข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการตั้ง Computer name และ Workgroup ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการตั้ง Computer name และ Workgroup ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ก่อนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส Eset Endpoint ต้องมีการตั้ง Computer name และ Workgroup ให้ถูกต้องตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โปรแกรมป้องกันไวรัสจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการถอนโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG และโปรแกรม Wise Care 365

ขั้นตอนการถอนโปรแกรมป้องกันไวรัส AVG และโปรแกรม Wise Care 365

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus เห็นควรให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ถอนโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ทางกรมฯ จัดซื้อให้

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Administrator ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Administrator ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

User ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่า Administrator จะให้สิทธิ์ต่างๆ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การลงหรือลบโปรแกรม หากท่านต้องการเปิดสิทธิ์ Administrator ในบทความนี้มีขั้นตอนที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านด้วยรูปภาพของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านด้วยรูปภาพของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8.1

สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 มีลูกเล่นใหม่ที่ชื่อว่า Picture Password

|